Program MŠ

Výchovně-vzdělávací program je nazván Putování se sluníčkem. Program školy byl vytvořen za spolupráce všech učitelek. Jeho konečná verze byla předložena zřizovateli školy – MěÚ Jevíčko a rodičům, kteří se mohou k programu školy vyjádřit.

Naším úkolem je všestranně rozvíjet dětskou osobnost,podporovat jejich psychický i fyzický vývoj a dbát o jejich zdraví. Vedeme děti tak, aby se učily prožívat a chápat svět kolem sebe,měly chuť poznávat, tvořit a přemýšlet. Chceme dovézt dítě na konci svého předškolního období k tomu, aby v rozsahu svých osobních předpokladů získalo věku přirozenou fyzickou, psychickou a sociální samostatnost a základy kompetencí důležitých pro jeho další rozvoj a učení, pro život a vzdělávání.

Jak to vše realizujeme:

  • každé dítě je vnímáno jako jedinečná osobnost
  • vzdělávání dítěte odpovídá jeho osobním možnostem a potřebám
  • klademe důraz na samostatnost, vedení ke spolupráci a toleranci
  • obsah vzdělávání vychází ze života dětí a prostředí, ve kterém žijí
  • učíme děti na základě prožitku a zkušenosti prostřednictvím činnosti
  • stavíme na osobní aktivitě dítěte

Organizační a metodické zásady

Na třídách jsou stanovena Pravidla soužití ve třídě, s nimiž jsou děti postupně seznamovány. Pravidla jsou stanovena i pro pobyt dětí venku a na zahradě a jsou závazná pro všechny učitelky i děti.

Rodiče jsou průběžně informováni o dění v MŠ prostřednictvím nástěnek a formou individuálních pohovorů. Rovněž jsou seznámeni s pravidly pro pobyt dětí ve třídách i venku.

Co nabízíme

Školní vzdělávací program má formou seznámení dětí s jednotlivými ročními obdobími a s ohledem na věk a znalosti dětí, rozšiřovat povědomí o okolním světě, prostředí, ve kterém se děti pohybují.

Vycházíme z tradic školy a navazování na osvědčené metody spolupráce s rodiči, veřejností, zřizovatelem, ZŠ, městskou knihovnou a s dalšími institucemi.

Nově je spolupráce s rodiči rozšířena o tzv. „Odpolední hrátky,“ které umožní jednou týdně v odpoledních hodinách navštěvovat MŠ i mladším dětem, které nejsou dosud do MŠ zapsány nebo zatím zařízení nenavštěvují.

Pro zachování aktivit směřujících k rozvoji oblasti sociálně-kulturních potřeb, zajišťujeme návštěvy divadelních představení a jiných kulturních aktivit.

Mateřská škola nabízí dětem různé zájmové aktivity. Děti mohou navštěvovat sportovní hry, hru na zobcovou flétnu, taneční kroužek, muzikoterapii a edukativně stimulační skupiny (před nástupem do školy).

Těšíme se na vás!